Politica De Prelucrare A Datelor Cu Caracter Personal

1. Dispoziții generale

Această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal este elaborată în conformitate cu cerințele Legii Republicii Moldova "cu privire la Protecția Datelor cu caracter Personal" (denumită în continuare Legea privind datele cu caracter Personal) și definește procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal și măsurile de asigurare a securității datelor cu caracter personal luate de SRL "Vaplast Euro" (denumită în continuare Operator).
1.1. Operatorul stabilește ca obiectiv și condiție cea mai importantă pentru implementarea activităților sale respectarea drepturilor și libertăților omului și cetățeanului în prelucrarea datelor sale personale, inclusiv protecția drepturilor la confidențialitate, secrete personale și familiale.
1.2. Politica acestui Operator privind prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare politica) se aplică tuturor informațiilor pe care Operatorul le poate primi despre vizitatorii site-ului web https://vaplasteuro.com .

2. Concepte de bază utilizate în politică

2.1. Prelucrarea automată a datelor cu caracter personal este prelucrarea datelor cu caracter personal utilizând tehnologia informatică.
2.2. Blocarea datelor cu caracter personal reprezintă o încetare temporară a Prelucrării Datelor cu caracter personal (cu excepția cazurilor în care prelucrarea este necesară pentru clarificarea datelor cu caracter personal).
2.3. Un site web este o colecție de materiale grafice și informaționale, precum și programe de calculator și baze de date care asigură disponibilitatea acestora pe Internet la o adresă de rețea https://vaplasteuro.com .
2.4. Sistemul de informații privind datele cu caracter personal este un set de date cu caracter personal conținute în bazele de date și tehnologiile informaționale și mijloacele tehnice care asigură prelucrarea acestora.
2.5. Depersonalizarea datelor cu caracter personal — acțiuni în urma cărora este imposibil să se determine, fără utilizarea informațiilor suplimentare, dreptul de proprietate asupra datelor cu caracter personal către un anumit utilizator sau alt subiect al datelor cu caracter personal.
2.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice acțiune (operațiune) sau un set de acțiuni (operațiuni) efectuate cu sau fără utilizarea instrumentelor de automatizare cu date cu caracter personal, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, modificarea), extragerea, utilizarea, transferul (distribuirea, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal.
2.7. Operator-un organism de stat, organism municipal, persoană juridică sau persoană fizică, independent sau împreună cu alte persoane care organizează și (sau) prelucrează date cu caracter personal, precum și determină scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, compoziția datelor cu caracter personal care urmează să fie prelucrate, acțiuni (operațiuni) efectuate cu date cu caracter personal.
2.8. Date personale – Orice informație legată direct sau indirect de un utilizator specific sau identificabil al site-ului https://vaplasteuro.com .
2.9. Date cu caracter personal autorizate de subiectul datelor cu caracter personal pentru distribuire - date cu caracter personal la care un număr nelimitat de persoane au acces de către subiectul datelor cu caracter personal prin acordarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal autorizate de subiectul datelor cu caracter personal pentru distribuire în conformitate cu procedura prevăzută de Legea privind datele cu caracter Personal (în continuare - date cu caracter personal autorizate pentru distribuire).
2.10. Utilizator-orice vizitator al site-ului https://vaplasteuro.com .
2.11. Furnizarea de date cu caracter personal – acțiuni care vizează divulgarea datelor cu caracter personal unei anumite persoane sau unui anumit cerc de persoane.
2.12. Diseminarea datelor cu caracter personal – orice acțiune care vizează divulgarea datelor cu caracter personal către un cerc nedeterminat de persoane (transferul datelor cu caracter personal) sau familiarizarea cu datele cu caracter personal ale unui cerc nelimitat de persoane, inclusiv publicarea datelor cu caracter personal în mass-media, postarea în rețelele de informații și telecomunicații sau furnizarea accesului la datele cu caracter personal în orice alt mod.
2.13. Transferul transfrontalier de date cu caracter personal este transferul de date cu caracter personal pe teritoriul unui stat străin către o autoritate a unui stat străin, o persoană fizică străină sau o persoană juridică străină.
2.14. Distrugerea datelor cu caracter personal – orice acțiuni în urma cărora datele cu caracter personal sunt distruse definitiv cu imposibilitatea restaurării ulterioare a conținutului datelor cu caracter personal în sistemul informatic de date cu caracter personal și (sau) transportatorii materiali ai datelor cu caracter personal sunt distruși.

3. Drepturile și obligațiile fundamentale ale operatorului

3.1. Operatorul are dreptul să:
- să primească informații și/sau documente fiabile care conțin date cu caracter personal de la subiectul datelor cu caracter personal;
- în cazul în care subiectul datelor cu caracter personal își retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Operatorul are dreptul de a continua prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimțământul subiectului datelor cu caracter personal dacă există motive specificate în Legea privind datele cu caracter Personal;
- să stabilească în mod independent compoziția și lista măsurilor necesare și suficiente pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea privind datele cu caracter Personal și de actele juridice de reglementare adoptate în conformitate cu aceasta, cu excepția cazului în care legea privind datele cu caracter Personal sau alte legi federale prevede altfel.
3.2. Operatorul este obligat să:
- să furnizeze subiectului datelor cu caracter personal, la cererea acestuia, informații privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
- organizarea prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu procedura stabilită de legislația în vigoare a Federației Ruse;
- să răspundă solicitărilor și solicitărilor persoanelor vizate și ale reprezentanților legali ai acestora în conformitate cu cerințele Legii privind datele cu caracter Personal;
- să informeze organismul autorizat pentru protecția drepturilor persoanelor vizate la cererea acestui organism cu privire la informațiile necesare în termen de 30 de zile de la data primirii unei astfel de Cereri;
- publicarea sau furnizarea în alt mod a accesului nerestricționat la această Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
- să ia măsuri legale, organizatorice și tehnice pentru a proteja datele cu caracter personal de accesul neautorizat sau accidental la acestea, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, furnizarea, difuzarea datelor cu caracter personal, precum și de alte acțiuni ilegale cu privire la datele cu caracter personal;
- oprirea transferului (distribuirii, furnizării, accesului) datelor cu caracter personal, oprirea prelucrării și distrugerea datelor cu caracter personal în modul și cazurile prevăzute de Legea privind datele cu caracter Personal;
- să îndeplinească alte atribuții prevăzute de Legea privind datele cu caracter Personal.

4. Drepturile și obligațiile fundamentale ale persoanelor vizate

4.1. Persoanele vizate au dreptul la:
- să primească informații privind prelucrarea datelor sale personale, cu excepția cazurilor prevăzute de legile federale. Informațiile sunt furnizate persoanei vizate de către Operator într-o formă accesibilă și nu ar trebui să conțină date cu caracter personal referitoare la alte persoane vizate, cu excepția cazurilor în care există motive legitime pentru divulgarea acestor date cu caracter personal. Lista informațiilor și procedura de obținere a acestora sunt stabilite de Legea privind datele cu caracter Personal;
- să solicite operatorului să clarifice datele sale personale, să le blocheze sau să le distrugă dacă datele cu caracter personal sunt incomplete, depășite, inexacte, obținute ilegal sau nu sunt necesare pentru scopul declarat al prelucrării, precum și să ia măsurile prevăzute de lege pentru a-și proteja drepturile;
- să prezinte condiția consimțământului prealabil la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul promovării bunurilor, lucrărilor și serviciilor pe piață;
- revocarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
- apel la organismul autorizat pentru protecția drepturilor persoanelor vizate sau în instanță împotriva acțiunilor ilegale sau inacțiunii operatorului la prelucrarea datelor sale personale;
- exercitarea altor drepturi prevăzute de legislația Federației Ruse.
4.2. Subiecții datelor cu caracter personal sunt obligați să:
- furnizați operatorului date fiabile despre dumneavoastră;
- informați operatorul despre clarificarea (actualizarea, modificarea) datelor sale personale.
4.3. Persoanele care au furnizat operatorului informații false despre ei înșiși sau informații despre un alt subiect de date cu caracter personal fără consimțământul acestuia din urmă sunt responsabile în conformitate cu legislația Federației Ruse.

5. Operatorul poate prelucra următoarele date personale ale utilizatorului

5.1. Nume, prenume, patronimic.
5.2. Numere de telefon.
5.3. De asemenea, pe site este colectarea și prelucrarea datelor anonime despre vizitatori (inclusiv cookie-uri) folosind statistici Internet (Yandex Metric și Google Analytics și altele).
5.4. Datele de mai sus, menționate în continuare în textul Politicii, sunt combinate de conceptul general de date cu caracter Personal.
5.5. Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal privind rasa, naționalitatea, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, viața intimă nu este efectuată de Operator.
5.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal permisă pentru distribuirea între categoriile speciale de date cu caracter personal specificate în partea 1 a articolului 10 din Legea privind datele cu caracter Personal este permisă dacă se respectă interdicțiile și condițiile prevăzute la articolul 10.1 din Legea privind datele cu caracter personal.
5.7. Consimțământul utilizatorului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal permise pentru distribuire este emis separat de alte consimțăminte pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. În același timp, sunt respectate condițiile prevăzute, în special, de articolul 10.1 din Legea privind datele cu caracter Personal. Cerințele pentru conținutul unui astfel de consimțământ sunt stabilite de organismul autorizat pentru protecția drepturilor persoanelor vizate.
5.7.1 consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal autorizate pentru distribuire, utilizatorul furnizează direct operatorului.
5.7.2 Operatorul este obligat, în termen de cel mult trei zile lucrătoare de la data primirii consimțământului utilizatorului, să publice informații privind condițiile de prelucrare, existența interdicțiilor și Condițiilor de prelucrare de către un număr nelimitat de persoane a datelor cu caracter personal permise pentru distribuire.
5.7.3 transferul (distribuirea, furnizarea, accesul) datelor cu caracter personal autorizate de persoana vizată pentru distribuire trebuie încheiat în orice moment la cererea persoanei vizate. Această cerință trebuie să includă numele, prenumele, patronimicul (dacă există), informațiile de contact (numărul de telefon, adresa de e-mail sau adresa poștală) ale persoanei vizate, precum și o listă a datelor cu caracter personal a căror prelucrare este supusă încetării. Datele cu caracter personal specificate în această solicitare pot fi prelucrate numai de către operatorul căruia îi sunt trimise.
5.7.4 consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal permise pentru distribuire va înceta la primirea de către Operator a cererii specificate în clauza 5.7.3 a acestei Politici privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

6. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

6.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal și echitabil.
6.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal se limitează la atingerea unor obiective specifice, predeterminate și legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal incompatibile cu scopurile colectării datelor cu caracter personal nu este permisă.
6.3. Nu este permisă combinarea bazelor de date care conțin date cu caracter personal, a căror prelucrare se efectuează în scopuri incompatibile între ele.
6.4. Numai datele cu caracter personal care îndeplinesc scopurile prelucrării lor sunt supuse prelucrării.
6.5. Conținutul și volumul datelor cu caracter personal prelucrate corespund scopurilor declarate ale prelucrării. Redundanța datelor cu caracter personal prelucrate în raport cu scopurile declarate ale prelucrării acestora nu este permisă.
6.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal asigură exactitatea datelor cu caracter personal, suficiența acestora și, dacă este necesar, relevanța în raport cu scopurile prelucrării datelor cu caracter personal. Operatorul ia măsurile necesare și / sau se asigură că acestea sunt luate pentru a șterge sau clarifica datele incomplete sau inexacte.
6.7. Stocarea datelor cu caracter personal se realizează într-o formă care permite determinarea subiectului datelor cu caracter personal, nu mai mult decât scopurile prelucrării datelor cu caracter personal necesită, cu excepția cazului în care perioada de stocare a datelor cu caracter personal este stabilită de legea federală, un acord la care subiectul datelor cu caracter personal este parte, Beneficiar sau garant. Datele cu caracter personal prelucrate sunt distruse sau depersonalizate la atingerea obiectivelor de prelucrare sau în cazul pierderii necesității de a atinge aceste obiective, cu excepția cazului în care legea federală prevede altfel.

7. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

7.1. Scopul prelucrării datelor personale ale utilizatorului:
- informarea utilizatorului prin trimiterea de e-mailuri;
- încheierea, executarea și rezilierea contractelor de drept civil.
7.2. Operatorul are, de asemenea, dreptul de a trimite notificări utilizatorului despre produse și servicii noi, oferte speciale și diverse evenimente. Utilizatorul poate refuza întotdeauna să primească mesaje informative prin trimiterea unui e-mail operatorului vaplasteuro@gmail.com marcat "refuzul notificărilor despre produse și servicii noi și oferte speciale".
7.3. Datele utilizatorilor depersonalizate colectate folosind serviciile de statistici Internet sunt utilizate pentru a colecta informații despre acțiunile utilizatorilor pe site, pentru a îmbunătăți calitatea site-ului și a conținutului acestuia.

8. Temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

8.1. Motivele legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator sunt:
- documente statutare (constitutive) ale operatorului;
- Legea Republicii Moldova "cu privire la Protecția Datelor cu caracter Personal", Legea cu privire la Protecția Datelor cu caracter Personal (Legea privindului Protecției datelor cu caracter personal, Regulamentul general privindului Protecției Datelor cu caracter personal-GDPR);
- legi federale și alte acte juridice de reglementare în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
- consimțământul utilizatorilor pentru prelucrarea datelor lor personale, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal permise pentru distribuire.
8.2. Operatorul prelucrează datele personale ale utilizatorului numai dacă acestea sunt completate și / sau trimise de utilizator în mod independent prin formulare speciale situate pe site https://vaplasteuro.com sau trimis operatorului prin e-mail. Prin completarea formularelor corespunzătoare și / sau trimiterea datelor personale către Operator, utilizatorul este de acord cu această Politică.
8.3. Operatorul prelucrează date depersonalizate despre utilizator dacă acest lucru este permis în setările browserului utilizatorului (salvarea cookie-urilor și utilizarea tehnologiei JavaScript sunt activate).
8.4. Subiectul datelor cu caracter personal decide în mod independent cu privire la furnizarea datelor sale personale și își dă consimțământul în mod liber, din proprie voință și în interes propriu.

9. Condiții de prelucrare a datelor cu caracter Personal

9.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu acordul persoanei vizate care prelucrează datele sale cu caracter personal.
9.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru atingerea obiectivelor prevăzute de un acord internațional al Federației Ruse sau de o lege, pentru îndeplinirea funcțiilor, puterilor și îndatoririlor atribuite operatorului de legislația Federației Ruse.
9.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru administrarea justiției, executarea unui act judiciar, un act al unui alt organism sau funcționar supus executării în conformitate cu legislația Federației Ruse privind procedurile de executare.
9.4. Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau beneficiar sau garant, precum și pentru încheierea unui contract la inițiativa persoanei vizate sau a unui contract în temeiul căruia persoana vizată va fi beneficiar sau garant.
9.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru exercitarea drepturilor și intereselor legitime ale operatorului sau ale terților sau pentru atingerea unor obiective semnificative din punct de vedere social, cu condiția ca drepturile și libertățile persoanei vizate să nu fie încălcate.
9.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează, accesul unui număr nelimitat de persoane la care este furnizat de subiectul datelor cu caracter personal sau la cererea acestuia (denumite în continuare date cu caracter personal disponibile publicului).
9.7. Datele cu caracter Personal care fac obiectul publicării sau divulgării obligatorii în conformitate cu legea federală sunt prelucrate.

10. Procedura de colectare, stocare, transfer și alte tipuri de prelucrare a datelor cu caracter personal

Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de Operator este asigurată prin implementarea măsurilor legale, organizatorice și tehnice necesare pentru a respecta pe deplin cerințele legislației în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
10.1. Operatorul asigură siguranța datelor cu caracter personal și ia toate măsurile posibile pentru a exclude accesul la datele cu caracter personal ale persoanelor neautorizate.
10.2. Datele personale ale Utilizatorului nu vor fi niciodată, în niciun caz, transferate către terți, cu excepția cazurilor legate de punerea în aplicare a legislației în vigoare sau dacă subiectul datelor cu caracter personal și-a dat consimțământul operatorului de a transfera date către o terță parte pentru a îndeplini obligațiile care decurg dintr-un contract civil.
10.3. În cazul identificării inexactităților în datele personale, utilizatorul le poate actualiza independent prin trimiterea unei notificări către Operator la adresa de e-mail a operatorului vaplasteuro@gmail.com marcat "actualizarea datelor cu caracter personal".
10.4. Termenul de prelucrare a datelor cu caracter personal este determinat de realizarea scopurilor pentru care au fost colectate datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care un alt termen este prevăzut de contract sau de legislația în vigoare.
Utilizatorul își poate retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment prin trimiterea unei notificări către Operator prin e-mail la adresa de e-mail a operatorului vaplasteuro@gmail.com marcat "retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal".
10.5. Toate informațiile colectate de serviciile terților, inclusiv sistemele de plată, facilitățile de comunicare și alți furnizori de servicii, sunt stocate și prelucrate de aceste persoane (operatori) în conformitate cu acordul lor de Utilizare și Politica de Confidențialitate. Subiectul datelor cu caracter personal și/sau utilizatorul este obligat să se familiarizeze cu aceste documente în timp util. Operatorul nu este responsabil pentru acțiunile terților, inclusiv ale furnizorilor de servicii specificați în acest paragraf.
10.6. Interdicțiile stabilite de subiectul datelor cu caracter personal privind transferul (altele decât acordarea accesului), precum și privind prelucrarea sau condițiile de prelucrare (altele decât obținerea accesului) a datelor cu caracter personal permise pentru distribuire, nu se aplică în cazurile de prelucrare a datelor cu caracter personal în interesul statului, public și alte interese publice definite de legislația Federației Ruse.
10.7. Operatorul asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal la prelucrarea datelor cu caracter personal.
10.8. Operatorul stochează datele cu caracter personal într-o formă care permite determinarea subiectului datelor cu caracter personal, nu mai mult decât scopurile prelucrării datelor cu caracter personal necesită, cu excepția cazului în care perioada de stocare a datelor cu caracter personal este stabilită de legea federală, un acord la care subiectul datelor cu caracter personal este parte, Beneficiar sau garant.
10.9. Condiția pentru încetarea prelucrării datelor cu caracter personal poate fi realizarea scopurilor prelucrării datelor cu caracter personal, expirarea consimțământului persoanei vizate sau retragerea consimțământului de către persoana vizată, precum și identificarea prelucrării ilegale a datelor cu caracter personal.

11. Lista acțiunilor efectuate de Operator cu datele personale primite

11.1. Operatorul colectează, înregistrează, sistematizează, acumulează, stochează, clarifică (actualizări, modificări), extrage, folosește, transferă (distribuție, furnizare, acces), depersonalizează, blochează, șterge și distruge datele personale.
11.2. Operatorul efectuează prelucrarea automată a datelor cu caracter personal cu sau fără primirea și/sau transmiterea informațiilor primite prin intermediul rețelelor de informații și telecomunicații.

12. Transferul transfrontalier de date cu caracter personal

12.1. Înainte de începerea transferului transfrontalier de date cu caracter personal, Operatorul este obligat să se asigure că statul străin pe teritoriul căruia se presupune că se efectuează transferul de date cu caracter personal asigură o protecție fiabilă a drepturilor persoanelor vizate.
12.2. Transferul transfrontalier de date cu caracter personal pe teritoriul statelor străine care nu îndeplinesc cerințele de mai sus poate fi efectuat numai dacă persoana vizată are consimțământul scris pentru transferul transfrontalier al datelor sale cu caracter personal și/sau executarea contractului la care persoana vizată este parte.

13. Confidențialitatea datelor cu caracter personal

Operatorul și alte persoane care au obținut acces la datele cu caracter personal sunt obligate să nu dezvăluie terților și să nu distribuie date cu caracter personal fără consimțământul subiectului datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care legea federală prevede altfel.

14. Dispoziții finale

14.1. Utilizatorul poate obține orice clarificări cu privire la problemele de interes privind prelucrarea datelor sale personale contactând operatorul prin e-mail vaplasteuro@gmail.com .
14.2. Acest document va reflecta orice modificare a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal a operatorului. Politica este valabilă pe o perioadă nedeterminată până când este înlocuită cu o nouă versiune.
14.3. Versiunea actuală a politicii este disponibilă gratuit pe Internet la https://vaplasteuro.com/privacy .